## trong SQL (2 dấu thăng) nghĩa là gì?

sql size 300x0 znd

## trong SQL là gì?

## không có nghĩa gì trong SQL tiêu chuẩn. ## được sử dụng trong T-SQL (trên SQL Server) như là một tiền tố để định nghĩa đối tượng tạm thời toàn cục.

Bạn có thể gặp ## trong Stack Exchange Data Explorer, ## bao quanh tham số truy vấn, như trong ví dụ dưới đây, khi đó, phần xuất hiện sau dấu ? chính là giá trị tham số mặc định:

declare @search nvarchar(max) = ##searchfor:string?carefully %listen##
select id [Post Link]
   , score
   , creationdate
   , lastactivitydate
   , closeddate 
   , owneruserid as [User Link]
from posts
where body like concat('%', @search, '%') collate SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI
or title like concat('%', @search, '%') collate SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI

Ngoài ra, # còn được sử dụng để biểu thị một comment trong MySQL.

Vì vậy, tùy thuộc vào việc bạn đang xem code SQL ở trong tình huống nào để nhận định ## mang ý nghĩa gì.

## trong SQL
## trong SQL

Vì bài viết ngắn quá, nên sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo bảng tạm trong SQL Server ╰(*°▽°*)╯.

Bảng tạm trong SQL Server 2019

Bảng tạm cục bộ chỉ hiển thị trong phiên hiện tại, còn bảng tạm toàn cục sẽ hiển thị cho tất cả các phiên. Các bảng tạm không thể được phân vùng.

Bảng tạm cục bộ sẽ được gắn tiền tố # trước tên bảng, bảng tạm toàn cục sẽ được gắn ## trước tên bảng.

Để tạo một bảng tạm, bạn sử dụng câu lệnh CREATE TABLE, theo sau đó là giá trị được chỉ định cho tên bảng, ví dụ dưới đây tạo bảng tạm Quantrimang:

CREATE TABLE #Quantrimang (
  col1 INT PRIMARY KEY
);
INSERT INTO #Quantrimang
VALUES (1);

Nếu có nhiều bảng tạm được tạo bên trong một batch hoặc proceduce thì chúng phải có tên khác nhau.

Nếu bạn có schema_name khi tạo hoặc truy cập bảng tạm, nó sẽ bị bỏ qua. Tất cả bảng tạm được tạo trong schema dbo.

Nếu một bảng tạm thời cục bộ được tạo trong stored procedure hoặc ứng dụng có thể được thực thi đồng thời bởi nhiều người dùng, thì Database Engine phải có khả năng phân biệt các bảng được tạo bởi những người dùng khác nhau. Database Engine thực hiện điều này bằng cách thêm số vào mỗi tên bảng tạm thời cục bộ. Tên đầy đủ của bảng tạm thời được lưu trữ trong bảng sysobjects trong tempdb được tạo thành từ tên bảng được chỉ định trong câu lệnh CREATE TABLE và hậu tố số do hệ thống tạo. Để hệ thống có thể thêm hậu tố, tên bảng được chỉ định cho tên tạm thời cục bộ không được vượt quá 116 ký tự.

Bảng tạm sẽ được loại bỏ tự động khi chúng vượt ra ngoài phạm vi hoặc bị xóa bằng lệnh DROP TABLE:

Bảng tạm cục bộ được tạo trong stored proceduce sẽ bị xóa tự động khi proceduce kết thúc. Bất kỳ proceduce lồng nhau nào được thực thi bởi stored proceduce đã tạo ra bảng thì đều có thể tham chiếu đến bảng. Process đã gọi stored proceduce tạo bảng tạm cục bộ sẽ không thể tham chiếu đến bảng.

Tất cả các bảng tạm thời cục bộ khác sẽ tự động bị loại bỏ vào cuối phiên hiện tại.

Bảng tạm toàn cục sẽ bị loại bỏ tự động khi phiên tạo ra bảng kết thúc và tất cả các tác vụ khác không còn tham chiếu đến chúng. Mối liên kết giữa một nhiệm vụ và một bảng chỉ được duy trì trong vòng đời của một câu lệnh Transact-SQL. Điều này có nghĩa là một bảng tạm toàn cục bị loại bỏ khi câu lệnh T-SQL đang tham chiếu đến nó hoàn thành ở thời điểm mà phiên tạo bảng kết thúc.

Một bảng tạm cục bộ được tạo trong stored proceduce hoặc trigger có thể có cùng tên với một bảng tạm đã được tạo trước khi stored proceduce hoặc trigger được gọi. Tuy nhiên, nếu truy vấn tham chiếu đến một bảng tạm và phát hiện có 2 bảng trùng tên, nó sẽ không biết phải chọn bảng nào. Các stored proceduce lồng nhau cũng có thể tạo các bảng tạm thời có cùng tên với bảng tạm được tạo bởi stored proceduce đã gọi nó. Tuy nhiên, để các sửa đổi có thể thực hiện trên bảng được tạo trong proceduce lồng nhau, thì bảng phải có cùng cấu trúc, với cùng tên cột, như bảng được tạo trong proceduce gọi. Điều này được thể hiện trong ví dụ sau.

CREATE PROCEDURE dbo.Test2
AS
  CREATE TABLE #t (x INT PRIMARY KEY);
  INSERT INTO #t VALUES (2);
  SELECT Test2Col = x FROM #t;
GO

CREATE PROCEDURE dbo.Test1
AS
  CREATE TABLE #t (x INT PRIMARY KEY);
  INSERT INTO #t VALUES (1);
  SELECT Test1Col = x FROM #t;
  EXEC Test2;
GO
CREATE TABLE #t(x INT PRIMARY KEY);
INSERT INTO #t VALUES (99);
GO
EXEC Test1;
GO
Đây là kết quả:
(1 row(s) affected)
Test1Col
-----------
1
(1 row(s) affected)
 Test2Col
 -----------
 2

Khi bạn tạo bảng tạm, cú pháp CREATE TABLE hỗ trợ các định nghĩa ràng buộc ngoại trừ các ràng buộc FOREIGN KEY. Nếu một ràng buộc FOREIGN KEY được chỉ định trong bảng tạm, câu lệnh sẽ trả về một thông báo cho biết ràng buộc đã bị bỏ qua. Bảng vẫn được tạo mà không có ràng buộc FOREIGN KEY. Các bảng tạm không thể được tham chiếu trong ràng buộc FOREIGN KEY.

Nếu một bảng tạm được tạo với ràng buộc được đặt tên và bảng tạm được tạo trong phạm vi của transaction do người dùng xác định, chỉ một người dùng tại một thời điểm có thể thực hiện câu lệnh tạo bảng tạm thời. Ví dụ, nếu stored proceduce tạo ra một bảng tạm thời với ràng buộc khóa chính được đặt tên, thì stored proceduce không thể được thực thi đồng thời bởi nhiều người dùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *