Sự khác biệt giữa SQL, PL/SQL và T-SQL

so sanh sql pl sql va t sql size 300x0 znd

SQL là ngôn ngữ chuẩn để truy vấn cơ sở dữ liệu.

PL SQL là viết tắt của “Procedural Language extensions to SQL”. Đây là một extension của Structured Query Language (SQL) – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc – được sử dụng trong Oracle.

T-SQL về cơ bản là viết tắt của “Transact-SQL”. Đây là một extension của Structured Query Language (SQL) được sử dụng trong Microsoft.

Trong hướng dẫn này, Quantrimang sẽ cùng bạn đọc tìm hiểu:

 • Sự khác biệt giữa SQL và PL/SQL
 • Sự khác biệt giữa T-SQL và PL-SQL
 • Sự khác biệt giữa SQL và T-SQL

Sự khác biệt giữa SQL và PL/SQL

SQL và PL/SQL
 SQL và PL/SQL
SQL PL/SQL
 • SQL là một truy vấn duy nhất được sử dụng để thực hiện các hoạt động DML và DDL.
 • PL/SQL là một khối mã được sử dụng để viết toàn bộ khối chương trình/thủ tục/hàm, v.v…
 • SQL mang tính chất khai báo, xác định những gì cần phải làm, hơn là cách mọi thứ cần được thực hiện.
 • PL/SQL là thủ tục xác định cách thức những việc cần được thực hiện.
 • Thực thi như một câu lệnh duy nhất.
 • Thực thi như một khối.
 • Chủ yếu được sử dụng để thao tác dữ liệu.
 • Chủ yếu được sử dụng để tạo một ứng dụng.
 • Không tương tác với database server.
 • Không thể chứa mã PL/SQL trong đó.
 • Là một extension của SQL, vì thế có thể chứa SQL bên trong

Sự khác biệt giữa T-SQL và PL-SQL

T-SQL và PL-SQL
T-SQL và PL-SQL
T-SQL
PL-SQL
 • T-SQL là một sản phẩm của Microsoft.
 • PL-SQL được phát triển bởi Oracle.
 • TL SQL viết đầy đủ là Transact Structure Query Language.
 • PL SQL viết đầy đủ là Procedural Language Structural Query Language.
 • T-SQL mang lại khả năng kiểm soát cao cho người lập trình.
 • PL-SQL là một ngôn ngữ lập trình tự nhiên, dễ dàng kết hợp với SQL
 • T-SQL hoạt động tốt nhất với Microsoft SQL server
 • PL-SQL hoạt động tốt nhất với Oracle database server.
 • T-SQL rất dễ hiểu và đơn giản.
 • PL-SQL rất phức tạp.
 • T-SQL cho phép chèn nhiều hàng vào một bảng bằng cách sử dụng câu lệnh BULK INSERT.
 • PL/SQL hỗ trợ các khái niệm OOP như đóng gói dữ liệu, nạp chồng hàm và ẩn thông tin.
 • Câu lệnh SELECT INTO được sử dụng trong T-SQL.
 • Câu lệnh INSERT INTO phải được sử dụng trong PL/SQL
 • Trong T-SQL, mệnh đề NOT EXISTS được sử dụng cùng với các câu lệnh SELECT.
 • Trong PL/SQL, có một toán tử MINUS, có thể được sử dụng với các câu lệnh SELECT

Sự khác biệt giữa SQL và T-SQL

SQL và T-SQL
SQL và T-SQL
SQL
T-SQL
 • SQL là một ngôn ngữ lập trình tập trung vào việc quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ.
 • T-SQL là một extension thủ tục được sử dụng bởi SQL Server.
 • Điều này được sử dụng để kiểm soát và thao tác dữ liệu tại nơi lưu trữ lượng lớn thông tin về sản phẩm, khách hàng, v.v…
 • T-SQL có một số tính năng không có sẵn trong SQL, như các phần tử lập trình thủ tục và một biến cục bộ để cung cấp khả năng kiểm soát linh hoạt hơn về cách ứng dụng chạy.
 • Các truy vấn SQL được gửi riêng lẻ đến database server.
 • T-SQL viết một chương trình theo cách mà tất cả các lệnh được gửi đến máy chủ trong một lần thực hiện.
 • Cú pháp đã được chính thức hóa cho nhiều lệnh; một số trong số này là SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE và DROP.
 • T-SQL cũng bao gồm các hàm đặc biệt như date() được chuyển đổi và một số hàm khác không phải là một phần của SQL thông thường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *