Terminal tích hợp trong SQL Operations Studio (preview)

terminal tich hop trong sql operations studio size 300x0 znd

Trong SQL Operations Studio (preview), bạn có thể mở một terminal tích hợp, bắt đầu từ thư mục gốc của vùng làm việc hiện tại. Điều này có thể thuận tiện vì bạn không phải chuyển đổi các cửa sổ hoặc thay đổi trạng thái của terminal hiện tại để thực hiện tác vụ dòng lệnh nhanh.

Mở terminal

Để mở terminal:

 • Sử dụng phím tắt Ctrl + `.
 • Sử dụng lệnh View | Integrated Terminal menu.
 • Từ Command Palette (Ctrl + Shift + P), sử dụng lệnh View:Toggle Integrated Terminal.

Mở terminal

Lưu ý: Bạn vẫn có thể mở một shell bên ngoài với Explorer Open trong lệnh Command Prompt (mở trong Terminal trên Mac hoặc Linux), nếu bạn thích làm việc bên ngoài SQL Operations Studio (preview).

Quản lý nhiều terminal

Bạn có thể tạo nhiều terminal ở các vị trí khác nhau và dễ dàng điều hướng qua lại giữa chúng. Có thể thêm các terminal bằng cách nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở trên cùng bên phải của bảng điều khiển TERMINAL hoặc bằng cách kích hoạt lệnh Ctrl + Shift + `. Điều này tạo ra một mục khác trong danh sách, có thể được sử dụng để chuyển đổi giữa các terminal.

Quản lý nhiều terminal

Xóa các terminal bằng cách nhấn nút Trash.

Mẹo: Nếu bạn sử dụng nhiều terminal, bạn có thể thêm các ràng buộc chính cho các lệnh focusNext, focusPrevious và kill được nêu trong phần “Ràng buộc các phím trong terminal” phía dưới, để cho phép điều hướng giữa các terminal chỉ bằng bàn phím.

Cấu hình

Shell được sử dụng mặc định là $SHELL trên Linux và macOSPowerShell trên Windows 10 và cmd.exe trên các phiên bản trước của Windows. Chúng có thể được ghi đè thủ công, bằng cách thiết lập terminal.integrated.shell.* trong phần cài đặt. Các đối số có thể được chuyển tới terminal shell trên Linux và macOS, bằng cách sử dụng các thiết lập terminal.integrated.shellArgs.*.

Windows

Cấu hình đúng shell của bạn trên Windows bao gồm định vị file thực thi phù hợp và cập nhật cài đặt. Dưới đây là danh sách các file thực thi shell phổ biến và các vị trí mặc định của chúng:

// 64-bit cmd if available, otherwise 32-bit"terminal.integrated.shell.windows": "C:\\Windows\\sysnative\\cmd.exe"// 64-bit PowerShell if available, otherwise 32-bit"terminal.integrated.shell.windows": "C:\\Windows\\sysnative\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe"// Git Bash"terminal.integrated.shell.windows": "C:\\Program Files\\Git\\bin\\bash.exe"// Bash on Ubuntu (on Windows)"terminal.integrated.shell.windows": "C:\\Windows\\sysnative\\bash.exe"

Lưu ý: Để được sử dụng như một terminal tích hợp, shell thực thi phải là một ứng dụng giao diện điều khiển để stdin/stdout/stderr có thể được chuyển hướng.

Mẹo: Shell terminal tích hợp đang chạy với các quyền của SQL Operations Studio (preview). Nếu bạn cần chạy lệnh shell với quyền admin cấp cao hoặc các quyền khác nhau, bạn có thể sử dụng các tiện ích nền tảng như runas.exe trong một terminal.

Đối số Shell

Bạn có thể chuyển các đối số đến shell khi nó được khởi chạy.

Ví dụ, để cho phép chạy bash như một shell đăng nhập (chạy .bash_profile), chuyển trong đối số -l (với dấu ngoặc kép):

// Linux"terminal.integrated.shellArgs.linux": ["-l"]

Cài đặt hiển thị terminal

Bạn có thể tùy chỉnh phông chữ và chiều cao dòng cho terminal tích hợp với các cài đặt sau:

 • terminal.integrated.fontFamily
 • terminal.integrated.fontSize
 • terminal.integrated.lineHeight

Ràng buộc các phím trong terminal

Lệnh View: Toggle Integrated Terminal được liên kết với Ctrl + ` để nhanh chóng chuyển đổi bảng điều khiển terminal tích hợp trong và ngoài tầm nhìn.

Dưới đây là các phím tắt để điều hướng nhanh trong terminal tích hợp:

Tổ hợp phím Lệnh
Ctrl + ` Hiển thị terminal tích hợp
Ctrl + Shift + ` Tạo terminal mới
Ctrl + Up Cuộn lên
Ctrl + Down Cuộn xuống
Ctrl + PageUp Cuộn trang lên
Ctrl + PageDown Cuộn trang xuống
Ctrl + Home Di chuyển đến đầu trang
Ctrl + End Di chuyển xuống cuối trang
Ctrl + K Xóa terminal

Các lệnh terminal khác có sẵn và có thể được gán với các phím tắt ưa thích của bạn, bao gồm:

 • workbench.action.terminal.focus: Tập trung vào terminal. Điều này giống như sự chuyển đổi nhưng tập trung vào terminal thay vì ẩn chúng, nếu người dùng có thể nhìn thấy chúng.
 • workbench.action.terminal.focusNext: Tập trung vào terminal instance tiếp theo.
 • workbench.action.terminal.focusPrevious: Tập trung terminal instance trước đó.
 • workbench.action.terminal.kill: Loại bỏ terminal instance hiện tại.
 • workbench.action.terminal.runSelectedText: Chạy văn bản đã chọn trong terminal.
 • workbench.action.terminal.runActiveFile: Chạy file đang hoạt động trong terminal.

Chạy văn bản đã chọn

Để sử dụng lệnh runSelectedText, chọn văn bản trong một trình soạn thảo và chạy lệnh Terminal: Run Selected Text trong Active Terminal thông qua Command Palette (Ctrl + Shift + P). Terminal sẽ chạy văn bản đã chọn:

Chạy văn bản đã chọn

Nếu không có văn bản nào được chọn trong trình chỉnh sửa đang hoạt động, dòng mà con trỏ đang đặt sẽ được chạy trong terminal.

Sao chép và dán

Việc gán các phím để sao chép và dán tuân theo các tiêu chuẩn nền tảng:

 • Linux: Ctrl + Shift + C và Ctrl + Shift + V
 • Mac: Cmd + C và Cmd + V
 • Windows: Ctrl + C và Ctrl + V

Tìm kiếm

Terminal tích hợp có chức năng tìm kiếm cơ bản có thể được kích hoạt bằng Ctrl + F.

Nếu bạn muốn Ctrl + F đi đến shell, thay vì khởi chạy tiện ích tìm kiếm trên Linux và Windows, bạn cần phải xóa liên kết phím như sau:

{ "key": "ctrl+f", "command": "-workbench.action.terminal.focusFindWidget", "when": "terminalFocus" },

Đổi tên phiên terminal

Các phiên terminal tích hợp có thể được đổi tên bằng cách sử dụng lệnh Terminal: Rename (workbench.action.terminal.rename). Tên mới được hiển thị trong menu lựa chọn terminal.

Buộc việc gán các phím phải qua các terminal

Trong khi tiêu điểm nằm ở terminal tích hợp, nhiều phím quan trọng được gán sẽ không hoạt động, vì các tổ hợp phím được truyền đến và bị triệt tiêu bởi chính terminal. Thiết lập terminal.integrated.commandsToSkipShell có thể được sử dụng để thực hiện việc này. Nó chứa một mảng các tên lệnh có các phím được gán, bỏ qua việc xử lý bởi shell và thay vào đó được xử lý bởi hệ thống ràng buộc các phím của SQL Operations Studio (preview). Theo mặc định, điều này bao gồm tất cả các phím được gán trong terminal, hãy thêm vào một vài lựa chọn phím thường được sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *