Quản lý máy chủ và cơ sở dữ liệu với các tiện ích chi tiết trong SQL Operations Studio (preview)

quan ly may chu va co so du lieu voi tien ich insight trong sql operations studio size 300x0 znd

Các tiện ích chi tiết lấy các truy vấn Transact-SQL (T-SQL) mà bạn sử dụng để giám sát các máy chủ và cơ sở dữ liệu, rồi biến chúng thành các hình ảnh trực quan.

Các tiện ích chi tiết là các đồ thị và biểu đồ có thể tùy chỉnh, mà bạn thêm vào trang dashboard theo dõi máy chủ và cơ sở dữ liệu. Hãy xem qua các tiện ích chi tiết về máy chủ và cơ sở dữ liệu của bạn, sau đó xem chi tiết hơn và khởi chạy các hành động quản lý mà bạn xác định.

Bạn có thể xây dựng các trang dashboard để quản lý máy chủ và cơ sở dữ liệu tuyệt vời, tương tự như ví dụ sau:

Truy vấn SQL

Truy vấn SQL

SQL Operations Studio (preview) cố gắng tránh giới thiệu một ngôn ngữ khác hoặc giao diện người dùng nặng, và cố gắng sử dụng T-SQL càng nhiều càng tốt với cấu hình JSON tối thiểu. Định cấu hình các tiện ích chi tiết với T-SQL, tận dụng vô số các nguồn truy vấn T-SQL hữu ích hiện sẵn sàng và có thể được biến thành các tiện ích thực sự hữu ích.

Tiện ích chi tiết bao gồm một hoặc hai truy vấn T-SQL:

  • Insight widget query là bắt buộc và là truy vấn trả về dữ liệu xuất hiện trong tiện ích.
  • Insight details query chỉ được yêu cầu nếu bạn đang tạo trang thông tin chi tiết bên trong.

Truy vấn tiện ích chi tiết xác định tập dữ liệu hiển thị số, đồ thị hoặc biểu đồ. Truy vấn chi tiết các tiện ích chi tiết được sử dụng để liệt kê thông tin chi tiết có liên quan ở định dạng bảng, trong bảng điều khiển Insight details.

SQL Operations Studio (preview) thực hiện các truy vấn tiện ích chi tiết và ánh xạ tập kết quả truy vấn vào tập dữ liệu của biểu đồ, sau đó hiển thị nó. Khi người dùng mở chi tiết của các tiện ích chi tiết, nó sẽ thực hiện truy vấn chi tiết về tiện ích chi tiết đó và in ra kết quả ở chế độ xem dạng lưới trong hộp thoại.

Ý tưởng cơ bản là viết một truy vấn T-SQL, theo cách để nó có thể được sử dụng như một file dữ liệu của các tiện ích đếm, biểu đồ và đồ thị.

Truy vấn T-SQL và tập kết quả của nó xác định hành vi của tiện ích chi tiết. Viết truy vấn cho một loại biểu đồ hoặc ánh xạ một loại biểu đồ phù hợp cho truy vấn hiện có là xem xét chính để xây dựng tiện ích thông tin chi tiết hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *