Vòng lặp trong lập trình C

C

Vòng lặp trong C là gì? Vòng lặp C có bao nhiều kiểu? Hãy cùng Quantrimang.com tìm hiểu nhé!

Có một tình huống mà bạn cần phải thực hiện một đoạn code một vài lần. Nhìn chung, các câu lệnh được thực hiện một cách tuần tự. Câu lệnh đầu tiên của hàm được thực hiện trước, sau đó đến câu thứ 2 và tiếp tục.

Tương tự như những ngôn ngữ lập trình khác, C cũng cung cấp cho chúng ta nhiều cấu trúc điều khiển và cho phép bạn thực hiện những phần phức tạp.

Vòng lặp cho phép thực hiện một lệnh và một nhóm lệnh nhiều lần, dưới đây là dạng tổng quát:

Vòng lặp trong lập trình C

C hỗ trợ những lệnh điều khiển sau đây.

Kiểu vòng lặp Mô tả
Vòng lặp While Lặp lại một hoặc một nhóm các lệnh trong khi điều kiện đã cho là đúng. Nó kiểm tra điều kiện trước khi thực hiện thân vòng lặp.
Vòng lặp for Thực thi một dãy các lệnh nhiều lần và tóm tắt đoạn code mà quản lý biến vòng lặp.
Vòng lặp do…while Giống lệnh While, ngoại trừ ở điểm là nó kiểm tra điều kiện ở cuối thân vòng lặp.
Lồng các vòng lặp Bạn có thể sử dụng một hoặc nhiều vòng lặp trong các vòng lặp while, for hoặc do..while khác.

Các lệnh điều khiển vòng lặp

Các lệnh điều khiển vòng lặp thay đổi sự thực thi lệnh từ dãy thông thường của nó. Khi sự thực thi lệnh rời khỏi một phạm vi, tất cả các đối tượng tự động mà được tạo ra trong phạm vi đó bị hủy.

C hỗ trợ các lệnh điều khiển vòng lặp sau đây.

Lệnh điều khiển Mô tả
Lệnh break Kết thúc vòng lặp hoặc lệnh switch và chuyển sang thực thi vòng lặp hoặc lệnh switch ngay sau nó.
Lệnh continue Khi gặp lệnh này thì chương trình sẽ bỏ qua các câu lệnh ở dưới nó (trong cùng một câu lệnh lặp) để thực hiện vòng lặp mới.
Lệnh goto Chuyển tới lệnh được gán. Mặc dù vậy, nó được khuyên rằng không nên sử dụng lệnh goto trong chương trình của bạn.

Vòng lặp vô hạn

Một vòng lặp là vòng lặp vô hạn khi một điều kiện không bao giờ false. Vòng lặp for thường được sử dụng cho mục đích này. Khi bạn để ba biểu thức điều kiện trong vòng lặp for trống thì bạn sẽ tạo ra một vòng lặp vô hạn.

#include <stdio.h> 
int main ()
{
  for( ; ; )
  {
   printf("Vong lap nay se chay mai mai.\n");
  }
  return 0;
}

Khi biểu thức điều kiện vắng mặt, nó được giả sử là luôn đúng.

Ghi chú: Bạn có thể dừng (kết thúc) một vòng lặp vô hạn bởi nhấn tổ hợp phím Ctrl + C.

Vòng lặp theo điều kiện – While trong C

Vòng lặp có thể chạy một khối code khi đạt điều kiện nào đó. Sử dụng vòng lặp trong lập trình hữu ích bởi chúng giúp bạn tiết kiệm thời gian, giảm lỗi và tạo code dễ đọc hơn.

While loop trong C lặp qua một khối code miễn là điều kiện được chỉ định là true.

Cú pháp:

while (condition) {
 // khối code được thực thi
}

Ở ví dụ bên dưới, code trong vòng lặp sẽ chạy lại liên tục khi biến (i) nhỏ hơn 5:

int i = 0;
while (i < 5) {
 printf("%d\n", i);
 i++;
}

Lưu ý: Đừng quên tăng biến đã dùng trong điều kiện (i++), nếu không, vòng lặp sẽ không bao giờ kết thúc.

Vòng lặp Do/While

Vòng lặp do/while là một biến của loop while. Vòng lặp này sẽ chạy khối code một lần trước khi kiểm tra điều kiện là đúng, sau đó, nó sẽ lặp lại nếu điều kiện đó đúng.

Cú pháp:

do {
 // khối code được chạy
}
while (condition);

Ví dụ bên dưới dùng vòng lặp do/while. Vòng lặp này sẽ luôn được chạy ít nhất một lần, ngay cả khi điều kiện sai, bởi khối code được chạy trước khi thử nghiệm điều kiện:

Ví dụ:

int i = 0;
do {
 printf("%d\n", i);
 i++;
}
while (i < 5);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *