Sử dụng các đoạn code để tạo nhanh các kịch bản lệnh T-SQL trong SQL Operations Studio (preview)

su dung cac doan code de tao nhanh cac kich ban lenh transact sql trong sql operations studio size 300x0 znd

Các đoạn code trong SQL Operations Studio (preview) là các template giúp tạo cơ sở dữ liệu và các đối tượng cơ sở dữ liệu dễ dàng hơn. SQL Operations Studio (preview) cung cấp một số đoạn code T-SQL để hỗ trợ người dùng nhanh chóng tạo cú pháp thích hợp. Các đoạn code do người dùng định nghĩa cũng có thể được tạo.

Sử dụng đoạn code T-SQL được tích hợp sẵn

1. Để truy cập các đoạn code có sẵn, nhập sql trong trình soạn thảo truy vấn để mở danh sách:

Nhập sql

2. Chọn đoạn code bạn muốn sử dụng và nó sẽ tạo tập lệnh T-SQL. Ví dụ, chọn sqlCreateTable:

Chọn sqlCreateTable

3. Cập nhật các trường được đánh dấu với các giá trị cụ thể của bạn. Ví dụ, thay thế TableName và Schema bằng các giá trị cho cơ sở dữ liệu của bạn:

Nhập các trường

Nếu trường bạn muốn thay đổi không còn được đánh dấu (điều này xảy ra khi di chuyển con trỏ xung quanh trình chỉnh sửa), hãy nhấp chuột phải vào từ bạn muốn thay đổi và chọn Change all occurrences:

Change all occurrences

4. Cập nhật hoặc thêm bất kỳ T-SQL bổ sung nào bạn cần cho đoạn code đã chọn. Ví dụ, cập nhật Column1, Column2 và thêm các cột khác.

Tạo đoạn code SQL

Bạn có thể xác định các đoạn code của riêng mình. Để mở file chứa đoạn code SQL để chỉnh sửa:

1. Mở Command Palette (Shift + Ctrl + P), và gõ snip, rồi chọn Preferences: Open User Snippets:

Command Palette

2. Chọn SQL:

Chọn SQL

3. Dán đoạn code sau vào sql.json:

"Select top 5": { "prefix": "sqlSelectTop5", "body": "SELECT TOP 5 * FROM ${1:TableName}", "description": "User-defined snippet example 1" }, "Create Table snippet":{ "prefix": "sqlCreateTable2", "body": [ "-- Create a new table called '${1:TableName}' in schema '${2:SchemaName}'", "-- Drop the table if it already exists", "IF OBJECT_ID('$2.$1', 'U') IS NOT NULL", "DROP TABLE $2.$1", "GO", "-- Create the table in the specified schema", "CREATE TABLE $2.$1", "(", " $1Id INT NOT NULL PRIMARY KEY, -- primary key column", " Column1 [NVARCHAR](50) NOT NULL,", " Column2 [NVARCHAR](50) NOT NULL", " -- specify more columns here", ");", "GO" ],"description": "User-defined snippet example 2"}

4. Lưu file sql.json.

5. Mở cửa sổ trình chỉnh sửa truy vấn mới bằng cách nhấp vào Ctrl + N.

6. Nhập sql và bạn sẽ thấy hai đoạn code người dùng mà bạn vừa thêm vào: sqlCreateTable2 và sqlSelectTop5.

Chọn một trong các đoạn code mới và chạy thử nghiệm!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *