Phương thức nặc danh trong C#

delegate trong c 640 size 300x0 znd

Chúng ta đã bàn luận rằng Delegate trong C# được sử dụng để tham chiếu bất kỳ phương thức nào mà có cùng dấu hiệu như trong Delegate đó. Nói cách khác, bạn có thể gọi một phương thức mà có thể được tham chiếu bởi một Delegate bởi sử dụng đối tượng Delegate đó.

Phương thức nặc danh (Anonymous Method) trong C# cung cấp một kỹ thuật để truyền một khối code như là một tham số delegate. Các phương thức nặc danh là các phương thức không có tên, chỉ có thân phương thức.

Bạn không cần xác định kiểu trả về trong một phương thức nặc danh; nó được suy ra từ lệnh return bên trong thân phương thức nặc danh đó.

Viết một Phương thức nặc danh trong C#

Các phương thức nặc danh (Anonymous Method) trong C# được khai báo với việc tạo instance của Delegate đó, với một từ khóa delegate. Ví dụ:

delegate void NumberChanger(int n);
...
NumberChanger nc = delegate(int x)
{
  Console.WriteLine("Anonymous Method: {0}", x);
};

Khối Console.WriteLine(“Anonymous Method: {0}”, x); là phần thân của phương thức nặc danh.

Delegate có thể được gọi cả với các phương thức nặc danh cũng như các phương thức được đặt tên theo cùng cách, ví dụ: bằng việc truyền các tham số phương thức tới đối tượng Delegate đó.

Ví dụ:

nc(10);

Ví dụ:

Dưới đây là ví dụ minh họa khái niệm trên:

using System;
delegate void NumberChanger(int n);
namespace VdDelegate {
  class QTMDelegate {
   static int num = 20;   
   public static void AddNum(int p) {
     num += p;
     Console.WriteLine("Phương thức được đặt tên: {0}", num);
   }
   public static void MultNum(int q) {
     num *= q;
     Console.WriteLine("Phương thức được đặt tên: {0}", num);
   }
   public static int getNum() {
     return num;
   }
   static void Main(string[] args) {
     //Tạo delegate sử dụng phương thức nặc danh
     NumberChanger nc = delegate(int x) {
      Console.WriteLine("Phương thức nặc danh: {0}", x);
     };     
     //Gọi delegate sử dụng phương thức nặc danh
     nc(11);     
     //Khởi tạo delegate sử dụng phương thức được đặt tên 
     nc = new NumberChanger(AddNum);     
     //Gọi delegate sử dụng phương thức được đặt tên 
     nc(10);     
     //Khởi tạo delegate sử dụng phương thức được đặt tên khác 
     nc = new NumberChanger(MultNum);     
     //Gọi delegate sử dụng phương thức được đặt tên 
     nc(5);
     Console.ReadKey();
   }
  }
}

Khi chạy chương trình C# trên bạn sẽ nhận được kết quả trên màn hình như sau:

Phương thức nặc danh: 11Phương thức được đặt tên: 30Phương thức được đặt tên: 150

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *