Lệnh CREATE Database trong SQL

image

Ở loạt bài trước các bạn đã nắm được những kiến thức rất cơ bản về SQL, kiểu dữ liệu, cú pháp SQL cơ bản, toán tử cũng như biểu thức SQL. Bắt đầu từ bài này chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về các lệnh SQL, mở đầu với các lệnh để làm việc với cơ sở dữ liệu.

Hôm nay, chúng ta sẽ học về lệnh CREATE DATABASE. Lệnh CREATE DATABASE được sử dụng để tạo cơ sở dữ liệu SQL mới.

Cú pháp lệnh CREATE DATABASE

CREATE DATABASE ten_co_so_du_lieu;

Lưu ý: Trong một RDBMS thì ten_co_so_du_lieu luôn luôn là duy nhất.

Ví dụ về lệnh CREATE DATABASE

Nếu bạn muốn tạo một database mới <Quantrimang>, thì lệnh CREATE DATABASE sẽ được viết như sau:

SQL> CREATE DATABASE Quantrimang;

Hãy chắc chắn bạn có quyền admin trước khi tạo bất cứ database nào. Khi database được tạo, bạn có thể kiểm tra nó trong danh sách database như dưới đây:

SQL> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| CONGNGHE      |
| LANGCONGNGHE    |
| WINDOWS      |
| mysql       |
| ANDROID      |
| iOS        |
| Quantrimang    |
+--------------------+
7 rows in set (0.00 sec)

Lệnh CREATE DATABASE cũng khá đơn giản phải không nào. Trong bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về 2 lệnh để làm việc với cơ sở dữ liệu nữa là DROP và DELETE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *