Kiểu dữ liệu số trong Python

Python

Kiểu dữ liệu số trong Python là gì? Cách dùng kiểu dữ liệu số trong Python như thế nào? Hãy cùng Quantrimang.com tìm hiểu nhé!

Số trong Python

Python có 3 kiểu dữ liệu số:

 • int
 • float
 • complex

Các biến của kiểu số được tạo khi bạn gắn một giá trị cho chúng:

x = 1  # int
y = 2.8 # float
z = 1j  # complex

Để xác thực kiểu của đối tượng bất kỳ trong Python, dùng hàm type():

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

Int

Int hay integer là một số nguyên, âm hoặc dương, không phải số thập phân và có độ dài không giới hạn.

x = 1
y = 35656222554887711
z = -3255522

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

Float

Float hay “floating point number” là một số dương hoặc âm, chứa một hoặc nhiều số thập phân.

x = 1.10
y = 1.0
z = -35.59

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

Float cũng có thể là một số khoa học với e biểu thị lũy thừa của 10.

x = 35e3
y = 12E4
z = -87.7e100

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

Complex

Số phức được viết với j là phần chữ ảo:

x = 3+5j
y = 5j
z = -5j

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

Chuyển đổi kiểu

Bạn có thể chuyển đổi từ một kiểu này sang kiểu khác với các phương pháp int()float(), và complex().

x = 1  # int
y = 2.8 # float
z = 1j  # complex

#convert from int to float:
a = float(x)

#convert from float to int:
b = int(y)

#convert from int to complex:
c = complex(x)

print(a)
print(b)
print(c)

print(type(a))
print(type(b))
print(type(c))

Lưu ý: Bạn không thể chuyển đổi các số phức thành kiểu số khác.

Số ngẫu nhiên

Python không có hàm random() để tạo số ngẫu nhiên, nhưng Python lại có một mô đun được tích hợp mang tên random mà bạn có thể dùng để tạo số ngẫu nhiên:

Ví dụ:

Nhập mô đun ngẫu nhiên, và hiện một số ngẫu nhiên giữa 1 và 9:

import random

print(random.randrange(1, 10))

Trên đây là những điều bạn cần biết về số trong Python

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *