Hiệu ứng con trỏ chuột, di chuyển theo chuột với Mousemove Event

doremon

Giới thiệu và sơ lược về kết quả

Sau khi các bạn xem xong bài viết này có thể nắm được sơ lược về cách sử dụng mousemove event trong js, từ đó chúng ta có thể tạo nên nhiều các hiệu ứng cũng như áp dụng vào các dự án khác.
Dưới đây là sơ lược về kết quả của bài viết này

Trước tiên chúng ta tải file hình ảnh con trỏ: https://github.com/trananhtuat/doraemon-eyes-follow-mouse-cursor/blob/main/mouse.png
Tạo file có đuôi .html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Document</title>
 <link rel="stylesheet" href="./style.css">
</head>
<body>
 <div class="container">
  <div class="doraemon">
   <div class="face">
    <div class="white">
     <div class="eye left">
      <div class="eye-black"></div>
     </div>
     <div class="eye right">
      <div class="eye-black"></div>
     </div>
     <div class="nose"></div>
     <div class="mouth"></div>
     <div class="mustache left"></div>
     <div class="mustache two left"></div>
     <div class="mustache three left"></div>
     <div class="mustache right"></div>
     <div class="mustache two right"></div>
     <div class="mustache three right"></div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
 <script src="./app.js"></script>
</body>
</html>

Tiếp theo chúng ta tạo file có đuôi .css

:root {
 --bg: #ddb551;
 --main-color: #51a1c4;
 --red: #b13f54;
 --black: #000000;
 --white: #ffffff;
}
* {
 padding: 0;
 margin: 0;
 box-sizing: border-box;
}
.container {
 height: 100vh;
 display: flex;
 align-items: center;
 justify-content: center;
 background-color: var(--bg);
 cursor: url('./mouse.png'), default;
}
.doraemon {
 --size: 500px;
 width: var(--size);
 height: var(--size);
 position: relative;
}
.face {
 width: 100%;
 height: 100%;
 background-color: var(--main-color);
 border-radius: 50%;
 border: 2px solid var(--black);
 position: relative;
 transition: background-color 1s ease;
}
.face:hover {
 background-color: #d6c2e8;
 transition: background-color 5s ease;
}
.white {
 --size: 400px;
 width: var(--size);
 height: calc(var(--size) - 62px);
 position: absolute;
 bottom: 0;
 left: calc(50% - var(--size) / 2);
 background-color: var(--white);
 border-radius: 50%;
 border: 2px solid var(--black);
}
.eye {
 width: 130px;
 height: 150px;
 border-radius: 100%;
 background-color: var(--white);
 border: 2px solid var(--black);
 position: absolute;
 top: -75px;
}
.eye.left {
 left: calc(50% - 130px);
}
.eye.right {
 right: calc(50% - 130px);
}
.eye-black {
 --size: 60px;
 width: var(--size);
 height: var(--size);
 border-radius: 50%;
 background-color: var(--black);
 position: absolute;
 bottom: 0;
 left: calc(50% - var(--size) / 2);
 transform-origin: top;
}
.eye-black::after {
 content: "";
 --size: 20px;
 width: var(--size);
 height: var(--size);
 border-radius: 50%;
 background-color: var(--white);
 position: absolute;
 left: 10px;
 top: calc(50% - 10px);
}
.nose {
 --size: 60px;
 width: var(--size);
 height: var(--size);
 background-color: var(--red);
 border: 2px solid var(--black);
 border-radius: 50%;
 position: absolute;
 left: calc(50% - var(--size) / 2);
 top: 50px;
}
.nose::after {
 --size: 20px;
 content: "";
 width: var(--size);
 height: var(--size);
 border-radius: 50%;
 background-color: var(--white);
 position: absolute;
 top: 10px;
 left: 20%;
}
.mouth {
 --size: 30px;
 width: var(--size);
 height: var(--size);
 border-radius: 50%;
 border: 2px solid var(--black);
 position: absolute;
 bottom: 90px;
 left: calc(50% - var(--size) / 2);
 background-color: var(--red);
 transform-origin: top;
 transition: all 1s ease;
}
.face:hover .mouth {
 border-bottom: 0px;
 width: calc(var(--size) * 6);
 left: calc(50% - var(--size) * 6 / 2);
 transition: all 4s ease;
}
.mouth::before {
 content: "";
 width: 2px;
 height: 106px;
 background-color: var(--black);
 position: absolute;
 bottom: 100%;
 left: calc(50% - 1px);
}
.mustache {
 position: absolute;
 height: 2px;
 width: 150px;
 top: 120px;
 background-color: var(--black);
}
.mustache.left {
 left: 0px;
 transform-origin: right;
 transform: rotate(20deg);
}
.mustache.right {
 right: 0px;
 transform-origin: left;
 transform: rotate(-20deg);
}
.mustache.two {
 top: 145px;
}
.mustache.three {
 top: 170px;
}
.mustache.left.two {
 left: -10px;
 transform: rotate(0deg);
}
.mustache.left.three {
 left: 0px;
 transform: rotate(-20deg);
}
.mustache.right.two {
 right: -10px;
 transform: rotate(0deg);
}
.mustache.right.three {
 right: 0px;
 transform: rotate(20deg);
}

Tiếp theo chúng ta tạo thêm file javacript có đuôi .js

const body = document.querySelector('body')
body.addEventListener('mousemove', (event) => {
 const eyes = document.querySelectorAll('.eye-black')
 eyes.forEach(eye => {
  const x = eye.getBoundingClientRect().left + eye.clientWidth / 2
  const y = eye.getBoundingClientRect().top + eye.clientHeight / 2
  const radian = Math.atan2(event.pageX - x, event.pageY - y)
  const rotate = radian * (180 / Math.PI) * -1
  eye.style.transform = `rotate(${rotate}deg)`
 })
})

Lưu lại và trải nghiệm ngay thôi.

Hoặc có thể tải code tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *