Cú pháp Include trong AngularJS

da ngon ngu i18n trong angularjs 640 size 300x0 znd

HTML không hỗ trợ nhúng trang web HTML trong trang HTML. Để đạt được chức năng này có thể sử dụng các phương thức sau:

Sử dụng Ajax – Tạo một server call để nhận trang HTML tương ứng và thiết lập nó trong thành phần innerHTML của phần điều khiển HTML.

Sử dụng Server Side Includes – JSP, PHP và các công nghệ web server khác có thể include HTML page trong một trang trang web động.

Với AngularJS, chúng ta có thể nhúng trang HTML sử dụng ng-include directive.

<div ng-app="" ng-controller="sinhvienController">
  <div ng-include="'main.html'"></div>
  <div ng-include="'tenMonHoc.html'"></div>
</div>

Ví dụ:

cuphapInclude.html

<html>
<head>
<title>Cu Phap Include trong AngularJS</title>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js"></script>
<style>
table, th , td {
  border: 1px solid grey;
  border-collapse: collapse;
  padding: 5px;
}
table tr:nth-child(odd) {
  background-color: #f2f2f2;
}
table tr:nth-child(even) {
  background-color: #ffffff;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>Ung dung AngularJS</h2>
<div ng-app="ungdungAngularjs" ng-controller="sinhvienController">
<div ng-include="'main.html'"></div>
<div ng-include="'tenMonHoc.html'"></div>
</div>
<script>
var ungdungAngularjs = angular.module("ungdungAngularjs", []);
ungdungAngularjs.controller('sinhvienController', function($scope) {
  $scope.sinhvien = {
   ho: "Quan Tri",
   ten: "Mang",
   hocphi:200,
   tenMonHoc:[
     {ten:'Vat Ly Dai Cuong',diemthi:8.0},
     {ten:'Triet Hoc',diemthi:8.5},
     {ten:'Toan',diemthi:9.5},
     {ten:'Tieng Anh',diemthi:7.5},
     {ten:'Kinh Te',diemthi:9.0}
   ],
   hoten: function() {
     var doituongsinhvien;
     doituongsinhvien = $scope.sinhvien;
     return doituongsinhvien.ho + " " + doituongsinhvien.ten;
   }
  };
});
</script>
</body>
</html>
main.html
<table border="0">
  <tr><td>Nhap ho:</td><td><input type="text" ng-model="sinhvien.ho"></td></tr>
  <tr><td>Nhap ten: </td><td><input type="text" ng-model="sinhvien.ten"></td></tr>
  <tr><td>Ho va Ten: </td><td>{{sinhvien.hoten()}}</td></tr>
</table>
tenMonHoc.html
<p>Mon Hoc:</p>
<table>
  <tr>
   <th>Ten</th>
   <th>Diem thi</th>
  </tr>
  <tr ng-repeat="monhoc in sinhvien.tenMonHoc">
   <td>{{ monhoc.ten }}</td>
   <td>{{ monhoc.diemthi }}</td>
  </tr>
</table>

Kết quả:

Để chạy ví dụ này, bạn cần phần tạo ra các tệp cuphapInclude.html, main.html, tenMonHoc.html với webserver. Mở trang cuphapInclude.html sử dụng địa chỉ địa chỉ URL trên server và xem kết quả.

Cú pháp Include trong AngularJS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *