Code JavaScript tạo mẫu biểu đồ kết hợp OHLC và biểu đồ đường

code mau javascript 7 size 300x0 znd

Bạn cũng có thể kết hợp biểu đồ đường với OHLC. Biểu đồ/đồ thị đường trong OHLC được dùng để hiện các tham số khác nhau trong phân tích tài chính. Bạn cũng có thể kết hợp đồ thị OHLC với biểu đồ spline hoặc vùng.

Ví dụ bên dưới minh họa một mẫu biểu đồ giá cổ phiếu của Lockheed Martin năm 2016 cùng với số lượng cổ phần bằng cách kết hợp đồ thị OHLC và đường. Nó được tạo bằng JavaScript và bạn sẽ thấy mã nguồn ở bên dưới ảnh minh họa.

Code mẫu biểu đồ kết hợp OHLC và đường

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {
var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	title: {
		text: "Giá cổ phiếu của tập đoàn Lockheed Martin - 2016"
	},
	axisX: {
		valueFormatString: "MMM"
	},
	axisY: {
		title: "Giá theo USD",
		prefix: "$",
		lineThickness: 0
	},
	axisY2: {
		title: "Khối lượng giao dịch",
		labelFormatter: addSymbols
	},
	toolTip: {
		shared: true
	},
	legend: {
		cursor: "pointer",
		itemclick: toggleDataSeries
	},
	data: [{
		type: "ohlc",
		xValueFormatString: "MMMM 2016",
		name: "Giá cổ phiếu",
		showInLegend: true,
		yValueFormatString: "$###0.00",
		toolTipContent: "<b>{x}</b><br><span style=\"color:#4F81BC\">{name}</span>: <br>Mở: {y[0]}<br>Cao: {y[1]}<br>Thấp: {y[2]}<br>Đóng: {y[3]}<br><b>Đóng cửa điều chỉnh</b>: {y[4]}",
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2016, 00), y: [214.000000, 221.000000, 200.470001, 211.000000, 202.457352] },
			{ x: new Date(2016, 01), y: [209.259995, 220.139999, 203.649994, 215.789993, 207.053421] },
			{ x: new Date(2016, 02), y: [216.589996, 223.860001, 210.899994, 221.500000, 214.138062] },
			{ x: new Date(2016, 03), y: [219.960007, 234.589996, 219.169998, 232.380005, 224.656464] },
			{ x: new Date(2016, 04), y: [232.740005, 245.369995, 231.369995, 236.229996, 228.378494] },
			{ x: new Date(2016, 05), y: [236.229996, 248.720001, 234.750000, 248.169998, 241.571869] },
			{ x: new Date(2016, 06), y: [248.169998, 263.369995, 247.880005, 252.729996, 246.010620] },
			{ x: new Date(2016, 07), y: [252.630005, 266.929993, 238.600006, 242.970001, 236.510101] },
			{ x: new Date(2016, 08), y: [243.130005, 247.479996, 235.279999, 239.720001, 234.933273] },
			{ x: new Date(2016, 09), y: [238.710007, 252.000000, 228.500000, 246.380005, 241.460281] },
			{ x: new Date(2016, 10), y: [247.190002, 269.739990, 236.210007, 265.250000, 259.953491] },
			{ x: new Date(2016, 11), y: [265.290009, 269.899994, 245.500000, 249.940002, 246.637146] }
		]
	}, 
	{
		type: "line",
		axisYType: "secondary",
		markerSize: 6,
		name: "Khối lượng giao dịch",
		showInLegend: true,
		dataPoints: [
			{ x: new Date(2016, 00), y: 40421200 },
			{ x: new Date(2016, 01), y: 32717100 },
			{ x: new Date(2016, 02), y: 24930400 },
			{ x: new Date(2016, 03), y: 21628500 },
			{ x: new Date(2016, 04), y: 23070900 },
			{ x: new Date(2016, 05), y: 28267100 },
			{ x: new Date(2016, 06), y: 54446800 },
			{ x: new Date(2016, 07), y: 146232200 },
			{ x: new Date(2016, 08), y: 30222100 },
			{ x: new Date(2016, 09), y: 28914900 },
			{ x: new Date(2016, 10), y: 32666300 },
			{ x: new Date(2016, 11), y: 34840600 }
		]
	}]
});
chart.render();

function addSymbols(e){
	var suffixes = ["", "K", "M", "B"];
	var order = Math.max(Math.floor(Math.log(Math.abs(e.value)) / Math.log(1000)), 0);

	if(order > suffixes.length - 1)        	
		order = suffixes.length - 1;

	var suffix = suffixes[order];   
	return CanvasJS.formatNumber(e.value / Math.pow(1000, order)) + suffix;
}

function toggleDataSeries(e) {
	if (typeof (e.dataSeries.visible) === "undefined" || e.dataSeries.visible) {
		e.dataSeries.visible = false;
	} else {
		e.dataSeries.visible = true;
	}
	e.chart.render();
}
}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://cdn.canvasjs.com/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *