Code JavaScript tạo biểu đồ/đồ thị đường sai số

javascript error chart 7 size 300x0 znd

Biểu đồ độ sai (Error Chart) cung cấp ý tưởng khái quát về độ chính xác của phép đo. Đồ thị độ sai (Error Graph) khi được kết hợp với biểu đồ đường (Line Chart) sẽ tạo thành Error Line Chart – Biểu đồ đường về độ sai. Nó cũng có thể được kết hợp với biểu đồ vùng hoặc vùng theo phạm vi.

Ví dụ bên dưới minh họa một mẫu Error Chart kết hợp Line Chart được tạo bằng JavaScript. Bài viết cũng cung cấp mã nguồn cho bạn chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu về máy để chạy nội bộ.

Biểu đồ sai số kết hợp đường được tạo bằng JavaScript

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {
var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	animationEnabled: true,
	title:{
		text: "Dự đoán lượng mưa - 2017"
	},
	axisX: {
		interval: 1
	},
	axisY:{
		title: "Dự đoán (inch)",
		suffix: " in"
	},
	toolTip: {
		shared: true
	},
	data: [{
		type: "line",
			name: "Dự đoán",
			toolTipContent: "<b>{label}</b><br><span style=\"color:#4F81BC\">{name}</span>: {y} in",
			markerType: "none",
			dataPoints: [
				{ y: 3.69, label: "Tháng 1" },
				{ y: 3.06, label: "Tháng 2" },
				{ y: 4.08, label: "Tháng 3" },
				{ y: 4.06, label: "Tháng 4" },
				{ y: 4.48, label: "Tháng 5" },
				{ y: 3.45, label: "Tháng 6" },
				{ y: 4.17, label: "Tháng 7" },
				{ y: 4.05, label: "Tháng 8" },
				{ y: 4.05, label: "Tháng 9" },
				{ y: 3.5, label: "Tháng 10" },
				{ y: 4.0, label: "Tháng 11" },
				{ y: 3.86, label: "Tháng 12" }
			]
		},
		{
			type: "error",
			name: "Phạm vi sai số",
			toolTipContent: "<span style=\"color:#C0504E\">{name}</span>: {y[0]} in - {y[1]} in",
			dataPoints: [
				{ y: [3.6, 3.8], label: "Tháng 1" },
				{ y: [3.0, 3.4], label: "Tháng 2" },
				{ y: [3.8, 4.3], label: "Tháng 3" },
				{ y: [3.9, 4.2], label: "Tháng 4" },
				{ y: [4.3, 4.6], label: "Tháng 5" },
				{ y: [3.3, 3.6], label: "Tháng 6" },
				{ y: [4.0, 4.4], label: "Tháng 7" },
				{ y: [3.9, 4.3], label: "Tháng 8" },
				{ y: [3.8, 4.2], label: "Tháng 9" },
				{ y: [3.4, 3.7], label: "Tháng 10" },
				{ y: [3.8, 4.2], label: "Tháng 11" },
				{ y: [3.7, 4.0], label: "Tháng 12" }
			]
	}]
});
chart.render();
}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px; width: 100%;"></div>
<script src="https://cdn.canvasjs.com/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Tùy biến biểu đồ

Giống như mọi biểu đồ khác, bạn có thể điều chỉnh một số thuộc tính để có kết quả như ý muốn. Ví dụ:

  • stemDashType & whiskerDashType: Thay đổi các kiểu gạch ngang tương ứng.
  • lineThickness: Độ dày của đường thẳng.
  • lineColor: Màu sắc của đường thẳng.
  • stemThickness: Độ dày của phần thân.
  • whiskerThickness: Độ dày của điểm cực trị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *