Code JavaScript tạo biểu đồ/đồ thị động

javascript bieu do dong

Ví dụ bên dưới minh họa một mẫu biểu đồ động (dynamic chart) được tạo bằng JavaScriptCode mẫu JavaScript này minh họa một mẫu biểu đồ được update dữ liệu trực tiếp.

Biểu đồ cột, giống như bất kỳ biểu đồ khác trong CanvasJS, hỗ trợ update dữ liệu tại thời gian thực. Biểu đồ động dạng cột này cũng tương tự như thế nhưng bạn sẽ thấy các cột dữ liệu biến thiên trực tiếp.

Sau đây là mẫu biểu đồ cột dạng động về sự thay đổi nhiệt độ của các nồi hơi khác nhau. Bài viết cũng cung cấp mã nguồn JavaScript/HTML cho bạn chỉnh sửa trong trình duyệt hoặc lưu về máy để chạy nội bộ.

Mẫu biểu đồ động được tạo bằng JavaScript

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<script>
window.onload = function () {

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", {
	title: {
		text: "Nhiệt độ của từng nồi hơi"
	},
	axisY: {
		title: "Nhiệt độ (°C)",
		includeZero: true,
		suffix: " °C"
	},
	data: [{
		type: "column",	
		yValueFormatString: "#,### °C",
		indexLabel: "{y}",
		dataPoints: [
			{ label: "boiler1", y: 206 },
			{ label: "boiler2", y: 163 },
			{ label: "boiler3", y: 154 },
			{ label: "boiler4", y: 176 },
			{ label: "boiler5", y: 184 },
			{ label: "boiler6", y: 122 }
		]
	}]
});

function updateChart() {
	var boilerColor, deltaY, yVal;
	var dps = chart.options.data[0].dataPoints;
	for (var i = 0; i < dps.length; i++) {
		deltaY = Math.round(2 + Math.random() *(-2-2));
		yVal = deltaY + dps[i].y > 0 ? dps[i].y + deltaY : 0;
		boilerColor = yVal > 200 ? "#FF2500" : yVal >= 170 ? "#FF6000" : yVal < 170 ? "#6B8E23 " : null;
		dps[i] = {label: "Boiler "+(i+1) , y: yVal, color: boilerColor};
	}
	chart.options.data[0].dataPoints = dps; 
	chart.render();
};
updateChart();

setInterval(function() {updateChart()}, 500);

}
</script>
</head>
<body>
<div id="chartContainer" style="height: 300px;"></div>
<script src="https://cdn.canvasjs.com/canvasjs.min.js"></script>
</body>
</html>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *