Cách tạo popup bằng HTML, CSS và JavaScript

popup window 7 size 300x0 znd

Cửa sổ popup xuất hiện ở khắp nơi trên Internet. Chúng không hoàn toàn xấu. Dưới đây là cách tạo popup tốt bằng HTML, CSS và JavaScript.

Cửa sổ popup

Dùng HTML tạo cấu trúc nội dung

Viết một số code HTML chứa cửa sổ phương thức ẩn bật lên khi bạn click vào một nút bấm. Trong trường hợp này, bạn sẽ hiện một từ có ý nghĩa, như Hello! Cửa sổ popup thường có tiêu đề cùng một số nội dung.

Ngày khi kích hoạt cửa sổ popup, một hiệu ứng mờ sẽ xuất hiện trên nền. Thêm class vào phần bạn dùng để chọn phương thức sau đó trong JavaScript.

<body>
    <button class="open-modal">Hello!</button>

    <div class="modal-content hidden-modal">
        <div class="modal-header">
            <h3>Meaning of Hello!</h3>
            <button class="close-modal">&times;</button>
        </div>
        <div class="modal-body">
            <p>Hello is a greeting in the English language. It is used at
            the start of a sentence as an introduction whether in person or
           on the phone.</p>
        </div>
    </div> 
    <div class="blur-bg hidden-blur"></div>
    <script src="script.js"></script>
</body>

Trang sẽ hiện như sau:

Tạo cửa sổ popup

Dùng CSS để tạo kiểu

Dùng CSS để định dạng cửa sổ popup. Đặt cửa sổ ở giữa của trang web trên nền đen, nó sẽ hiển thị rõ ràng. Bạn cũng cần tạo kiểu cho cửa sổ, background và kích thước font.

Đầu tiên, tạo một kiểu thống nhất cho toàn bộ trang bằng cách đặt lề, padding và chiều cao dòng. Sau đó, căn chỉnh các phần tử ở body ở giữa trên background sau.

* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    line-height: 1;
}
body {
    height: 100%;
    display: flex;
    justify-content: center;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    background: #000;
    gap: 30px;
}
Tiếp theo, tạo nút open-modal. Tô màu nền khác cho phần còn lại của trang để nó trở nên nổi bật. Ngoài ra, đặt màu font, kích thước, padding và thời gian chuyển tiếp.
.open-modal {
    background: #20c997;
    color: #fff;
    border: none;
    padding: 20px 40px;
    font-size: 48px;
    border-radius: 100px;
    cursor: pointer;
    transition: all 0.3s;
    outline: none;
}
.open-modal:active {
    transform: translateY(-17px);
}

Sau đó, tạo kiểu nội dung sẽ hiện khi cửa sổ mở. Đặt nền trắng, đặt chiều dài của nó nhỏ hơn phần body và thêm padding.

Sau đó, cấp z-index cho nó, để nó hiện ở phía trước của nút open-modal. Ngoài ra, đặt hidden-modal hiện ở dạng none. Nó sẽ ẩn cho tới khi bạn kích hoạt.

.modal-content {
    background: #ccc;
    width: 500px;
    padding: 20px;
    border-radius: 10px;
    z-index: 99;
}
.modal-header {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    margin-bottom: 16px;
    color: #000;
    font-size: 30px;
}
.modal-body p { 
   font-size: 22px;
    line-height: 1.5; 
} 
.hidden-modal { 
   display: none; 
}
Sau đó, tạo kiểu nút close-modal với background trong suốt và căn chỉnh nó ở giữa.
.close-modal {
    background: transparent;
    border: none;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    height: 20px;
    width: 20px;
    font-size: 40px;
}
.close-modal:hover {
    color: #fa5252;
}

Cuối cùng, tạo kiểu phần tử blur, sẽ hiện trên nền khi cửa sổ mở. Nó sẽ có chiều cao và rộng tối đa cùng một bộ lọc background. Đặt độ mờ là none để nó khong hiện cho tới khi cửa sổ mở.

.blur-bg {
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    height: 100%;
    width: 100%;
    background: rgba(0, 0, 0, 0.3);
    backdrop-filter: blur(5px);
}

.hidden-blur {
    display: none;
}

Sau khi thêm vào CSS, trang sẽ như sau:

Trang kết quả

Kiểm soát popup bằng code JavaScript

Bạn sẽ dùng JavaScript để mở và đóng cửa sổ popup bằng cách hiện hoặc ẩn nó. Thêm trình nghe sự kiện vào nút bấm để kích hoạt nó mở & đóng khi bạn click vào.

Đầu tiên, chọn các phần tử liên quan bằng class CSS mà bạn đã xác định trong HTML:

let modalContent = document.querySelector(".modal-content");
let openModal = document.querySelector(".open-modal");
let closeModal = document.querySelector(".close-modal");
let blurBg = document.querySelector(".blur-bg");

Thêm trình nghe sự kiện vào nút bấm open-modal để nó mở cửa sổ khi bạn click vào.

openModal.addEventListener("click", function () {
    modalContent.classList.remove("hidden-modal");
    blurBg.classList.remove("hidden-blur");
});

Thực hiện các hành động ngược lại để xử lý đóng popup nhưng lúc này, gói chúng vào một hàm được đặt tên. Hành động này sẽ xử lý hành vi cho nhiều sự kiện có thể khiến cửa sổ popup đóng.

let closeModalFunction = function () {
    modalContent.classList.add("hidden-modal")
    blurBg.classList.add("hidden-blur")
}

Thêm trình nghe sự kiện để xử lý các click trên nền hoặc nút đóng. Trường hợp này là người dùng nhấn phím Escape.

blurBg.addEventListener("click", closeModalFunction);
closeModal.addEventListener("click", closeModalFunction);
document.addEventListener("keydown", function (event) {
    if (event.key === "Escape"
     && !modalContent.classList.contains("hidden")
   ) {
        closeModalFunction();
    }
});

Giờ khi click nút Hello!, popup sẽ hiện. Bạn cso thể đóng nó bằng cách nhấn vào nút hủy ở bên phải của cửa sổ.

Kiểm soát popup bằng code JavaScript

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *