Bộ chọn ID trong CSS

css id 640 size 300x0 znd

Trong CSS, ID được sử dụng để định kiểu cho phần tử với id được chỉ định. ID thường được dùng cho các đối tượng nào là duy nhất trong website, mỗi tên id chỉ được đặt duy nhất cho một phần tử.

Để khai báo ID trong CSS, ta dùng cú pháp sau:

#ten_id {
định dạng các thuộc tính CSS
}

Ví dụ:

#quantrimang {
background-color: black;
color: white;
font-size: 30px;

Trong HTML, ID nằm trong thể mở của tag HTML với cú pháp: id=ten_id.

Ví dụ:

<div id="quantrimang">
<h1>Website Quản Trị Mạng</h1>
</div>

Lưu ý:

  • ID có thể dùng với bất kì phần tử HTML nào.
  • Tên ID chỉ được phép chứa chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới _, dấu gạch nối -. Tên ID không nên bắt đầu bằng chữ số
  • Giá trị ID có phân biệt chữ thường và chữ hoa.
  • Giá trị ID phải chứa ít nhất 1 kí tự và không chứa khoảng trắng.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
#test1 {
background-color: #58257b;
color: white;
font-size: 30px;
}
#test2 {
background-color: purple;
color: pink;
font-size: 40px;
}
</style>
</head>
<body>
<p id="test1">LÀNG CÔNG NGHỆ</p>
<p>CÔNG NGHỆ</p>
<p id="test2">KHOA HỌC - CUỘC SỐNG</p>
</body>
</html>

Kết quả:

css id 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *