Bộ chọn Class trong CSS

css id 640 size 300x0 znd

Trong CSS, Class được sử dụng để định kiểu cho phần tử với class được chỉ định. Class thường được dùng cho các đối tượng nhóm muốn có cùng một thuộc tính định dạng, mỗi tên class có thể được sử dụng với nhiều phần tử.

Để khai báo Class trong CSS, ta dùng cú pháp sau:

.ten_class {  định dạng các thuộc tính CSS }

Ví dụ:

.quantrimang { background-color: black; color: white; font-size: 20px;

Để xác định phần tử HTML bằng tên class, ta sử dụng cú pháp class="ten_class".

Ví dụ:

<p class="quantrimang">Website Quản Trị Mạng</p>

Lưu ý:

 • Class có thể dùng với bất kì phần tử HTML nào.
 • Tên class chỉ được phép chứa chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới _, dấu gạch nối -. Tên class không nên bắt đầu bằng chữ số.
 • Tên class có phân biệt giữa chữ viết hoa và viết thường.

Ví dụ 1: Chọn và định kiểu tất cả các phần tử với class = “intro”:

.intro {  background-color: #58257b; color: white;}

Kết quả:

css class 1

Code đầy đủ:

<!DOCTYPE html><html><head><style>.intro { background-color: #58257b; color: white;}</style></head><body><h1>Chào mừng bạn đến với Website Quản Trị Mạng</h1><div class="intro"> <p>Chuyên mục Làng Công nghệ.</p> <p>Công nghệ</p></div><p>Giới thiệu về Quản Trị Mạng</p></body></html>

Ví dụ 2: Định kiểu cho tất cả các phần tử <p> với class = “hometown” (chỉ áp dụng cho <p>)

p.hometown { background: #58257b; color: white;}

css class 2

Code đầy đủ:

<!DOCTYPE html><html><head><style>p.hometown {  background: #58257b; color: white;}</style></head><body><h2 class="hometown">Chào mừng bạn đến với Website Quản Trị Mạng</h2><p>Chuyên mục Làng Công nghệ</p><p class="hometown">Chuyên mục Công nghệ</p><p>Chuyên mục Khoa học</p><p class="hometown">Chuyên mục Ứng dụng</p></body></html>

Ví dụ 3: Một phần tử có thể có nhiều class

<p class="center large">Phần tử có 2 class kết hp</p>

css class 3

<!DOCTYPE html><html><head><style>p.center { text-align: center; color: red;}p.large { font-size: 300%;}</style></head><body><h3 class="center">Heading này không bị ảnh hưởng bởi class center</h3><p class="center">Đoạn này sẽ được căn giữa và có màu đỏ</p><p class="center large">Đoạn này sẽ được căn giữa, có màu đỏ và kích thước font chữ rất to</p></body></html>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *