24 Đoạn code Javascript (ES6) thông dụng nhất

24 doan code javascript thong dung nhat

Javascript là ngôn ngữ hầu như lập trình viên nào cũng cần phải biết. Đặc biệt, với phiên bản ES6, Javascript có những cải tiến tốt hơn.

Trong bài viết này, mình sẽ đưa đến cho bạn một 24 Đoạn code Javascript thông dụng nhất (Dĩ nhiên là trên phiên bản ES6).

Khi làm việc thường xuyên với Javascript, đây là những đoạn code giúp bạn giải quyết các vấn đề thường gặp, mình nghĩ nó sẽ có ích cho người đang học JS và muốn biết ứng dụng của Javascript trong thực tế như thế nào.
Bởi vì bài viết này không dành cho người mới bắt đầu hoặc gốc JS chưa vững.
Nếu bạn không nằm trong số này thì … bắt đầu ngay thôi!

1. Làm thế nào để ẩn tất cả các phần tử nào đó với Javascript?
Bạn có thể sử dụng đoạn code JS sau:

const hide = (...el) => [...el].forEach(e => (e.style.display = 'none'));
// Ví dụ
// Ẩn tất cả các phần tử <img> trên trang
hide(document.querySelectorAll('img'));

2. Kiểm tra xem phần tử có chứa class nào đó hay không?

const hasClass = (el, className) => el.classList.contains(className);
// Ví dụ
hasClass(document.querySelector('p.special'), 'special'); // true

3. Chuyển lớp

const toggleClass = (el, className) => el.classList.toggle(className);
// Ví dụ
toggleClass(document.querySelector('p.special'), 'special'); 
// Thẻ p sẽ không còn class "special" nữa

4. Làm thế nào để lấy được vị trí cuộn của trang hiện tại?

const getScrollPosition = (el = window) => ({
 x: el.pageXOffset !== undefined ? el.pageXOffset : el.scrollLeft,
 y: el.pageYOffset !== undefined ? el.pageYOffset : el.scrollTop
});
// Ví dụ
getScrollPosition(); // {x: 0, y: 200}

5. Làm thế nào để cuộn mượt mà lên đầu trang?

const scrollToTop = () => {
 const c = document.documentElement.scrollTop || document.body.scrollTop;
 if (c > 0) {
  window.requestAnimationFrame(scrollToTop);
  window.scrollTo(0, c - c / 8);
 }
};

// Ví dụ
scrollToTop();

6. Làm thế nào để kiểm tra xem phần tử cha có chứa phần tử con không?

const elementContains = (parent, child) => parent !== child && parent.contains(child);
// Ví dụ
elementContains(document.querySelector('head'), document.querySelector('title')); 
// true
elementContains(document.querySelector('body'), document.querySelector('body'));
// false

7. Làm thế nào để kiểm tra xem phần tử được chỉ định có hiển thị trong chế độ xem không?

const elementIsVisibleInViewport = (el, partiallyVisible = false) => {
 const { top, left, bottom, right } = el.getBoundingClientRect();
 const { innerHeight, innerWidth } = window;
 return partiallyVisible
  ? ((top > 0 && top < innerHeight) || (bottom > 0 && bottom < innerHeight)) &&
    ((left > 0 && left < innerWidth) || (right > 0 && right < innerWidth))
  : top >= 0 && left >= 0 && bottom <= innerHeight && right <= innerWidth;
};
// Examples
elementIsVisibleInViewport(el); // (Không hiển thị đầy đủ)
elementIsVisibleInViewport(el, true); // (Hiển thị một phần)

8. Làm thế nào để tìm nạp tất cả các hình ảnh trong một phần tử?

const getImages = (el, includeDuplicates = false) => {
 const images = [...el.getElementsByTagName('img')].map(img => img.getAttribute('src'));
 return includeDuplicates ? images : [...new Set(images)];
};
// Ví dụ
getImages(document, true); // ['image1.jpg', 'image2.png', 'image1.png', '...']
getImages(document, false); // ['image1.jpg', 'image2.png', '...']

9. Làm thế nào để biết được thiết bị là thiết bị di động hay máy tính để bàn / máy tính xách tay?

const detectDeviceType = () =>
 /Android|webOS|iPhone|iPad|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent)
  ? 'Mobile'
  : 'Desktop';
// Ví dụ
detectDeviceType(); // "Mobile" hoặc "Desktop"

10. Làm thế nào để có được URL hiện tại?

const currentURL = () => window.location.href;

// Ví dụ
currentURL(); // 'https://niithanoi.edu.com'

11. Làm thế nào để tạo một đối tượng chứa các tham số của URL hiện tại?

const getURLParameters = url =>
 (url.match(/([^?=&]+)(=([^&]*))/g) || []).reduce(
  (a, v) => ((a[v.slice(0, v.indexOf('='))] = v.slice(v.indexOf('=') + 1)), a),
  {}
 );

// Ví dụ
getURLParameters('http://niithanoi.edu.vn/page?n=NIIT&s=Hanoi'); // {n: 'NIIT', s: 'Hanoi'}
getURLParameters('niithanoi.edu.vn'); // {}

12. Làm thế nào để mã hóa một tập hợp các phần tử form dưới dạng một đối tượng?

const formToObject = form =>
 Array.from(new FormData(form)).reduce(
  (acc, [key, value]) => ({
   ...acc,
   [key]: value
  }),
  {}
 );

// Ví dụ
formToObject(document.querySelector('#form'));
// { email: 'hello@niithanoi.edu.vn', name: 'NIIT ICT Hanoi' }

13. Làm thế nào để lấy một tập các thuộc tính được chỉ định bởi các bộ chọn đã cho từ một đối tượng?

const get = (from, ...selectors) =>
 [...selectors].map(s =>
  s
   .replace(/\[([^\[\]]*)\]/g, '.$1.')
   .split('.')
   .filter(t => t !== '')
   .reduce((prev, cur) => prev && prev[cur], from)
 );
const obj = { selector: { to: { val: 'NIIT' } }, target: [1, 2, { a: 'test' }] };

// Ví dụ
get(obj, 'selector.to.val', 'target[0]', 'target[2].a'); // ['NIIT', 1, 'test']

14. Làm thế nào để gọi một hàm nào đó sau một khoảng thời gian (tính bằng mili giây)?

const delay = (fn, wait, ...args) => setTimeout(fn, wait, ...args);
delay(
 function(text) {
  console.log(text);
 },
 1000,
 'later'
); 

// Logs 'later' sau 1 giây

15. Làm thế nào để kích hoạt một sự kiện cụ thể trên một phần tử nhất định, tùy ý chuyển dữ liệu tùy chỉnh?

const triggerEvent = (el, eventType, detail) =>
 el.dispatchEvent(new CustomEvent(eventType, { detail }));

// Ví dụ
triggerEvent(document.getElementById('myId'), 'click');
triggerEvent(document.getElementById('myId'), 'click', { username: 'NIIT' });

16. Làm thế nào để loại bỏ một even listener từ một phần tử?

const off = (el, evt, fn, opts = false) => el.removeEventListener(evt, fn, opts);

const fn = () => console.log('!');
document.body.addEventListener('click', fn);
off(document.body, 'click', fn);
// Không còn log '!' khi click vào trang

17. Làm thế nào để có được định dạng có thể đọc được của số mili giây đã cho?

const formatDuration = ms => {
 if (ms < 0) ms = -ms;
 const time = {
  day: Math.floor(ms / 86400000),
  hour: Math.floor(ms / 3600000) % 24,
  minute: Math.floor(ms / 60000) % 60,
  second: Math.floor(ms / 1000) % 60,
  millisecond: Math.floor(ms) % 1000
 };
 return Object.entries(time)
  .filter(val => val[1] !== 0)
  .map(([key, val]) => `${val} ${key}${val !== 1 ? 's' : ''}`)
  .join(', ');
};

// Ví dụ
formatDuration(1001); // '1 second, 1 millisecond'
formatDuration(34325055574); // '397 days, 6 hours, 44 minutes, 15 seconds, 574 milliseconds'

18. Làm thế nào để tính số ngày giữa 2 ngày đã cho?

const getDaysDiffBetweenDates = (dateInitial, dateFinal) =>
 (dateFinal - dateInitial) / (1000 * 3600 * 24);

// Ví dụ
getDaysDiffBetweenDates(new Date('2020-01-01'), new Date('2020-01-22')); // 21

19. Làm thế nào để thực hiện một yêu cầu GET đến URL nào đó?

const httpGet = (url, callback, err = console.error) => {
 const request = new XMLHttpRequest();
 request.open('GET', url, true);
 request.onload = () => callback(request.responseText);
 request.onerror = () => err(request);
 request.send();
};

httpGet(
 'https://niithanoi.edu.vn/post/1',
 console.log
); 

// Logs: {"userId": 1, "id": 1, "title": "Bài 1", "body": "Nội dung bài 1"}

20. Làm thế nào để thực hiện một yêu cầu POST đến URL nào đó?

const httpPost = (url, data, callback, err = console.error) => {
 const request = new XMLHttpRequest();
 request.open('POST', url, true);
 request.setRequestHeader('Content-type', 'application/json; charset=utf-8');
 request.onload = () => callback(request.responseText);
 request.onerror = () => err(request);
 request.send(data);
};

const newPost = {
 userId: 1,
 id: 1337,
 title: 'Tên bài viết',
 body: 'ABC'
};
const data = JSON.stringify(newPost);
httpPost(
 'https://niithanoi.edu.vn/posts',
 data,
 console.log
); 

// Logs: {"userId": 1, "id": 1337, "title": "Tên bài viết", "body": "ABC"}

21. Làm thế nào để tạo một bộ đếm với phạm vi, bước đếm và thời lượng được chỉ định cho bộ chọn được chỉ định?

const counter = (selector, start, end, step = 1, duration = 2000) => {
 let current = start,
  _step = (end - start) * step < 0 ? -step : step,
  timer = setInterval(() => {
   current += _step;
   document.querySelector(selector).innerHTML = current;
   if (current >= end) document.querySelector(selector).innerHTML = end;
   if (current >= end) clearInterval(timer);
  }, Math.abs(Math.floor(duration / (end - start))));
 return timer;
};

// Ví dụ
counter('#my-id', 1, 1000, 5, 2000); // Tạo bộ đếm thời gian 2 giây cho phần tử id="my-id"

22. Làm thế nào để sao chép một chuỗi vào clipboard?

const copyToClipboard = str => {
 const el = document.createElement('textarea');
 el.value = str;
 el.setAttribute('readonly', '');
 el.style.position = 'absolute';
 el.style.left = '-9999px';
 document.body.appendChild(el);
 const selected =
  document.getSelection().rangeCount > 0 ? document.getSelection().getRangeAt(0) : false;
 el.select();
 document.execCommand('copy');
 document.body.removeChild(el);
 if (selected) {
  document.getSelection().removeAllRanges();
  document.getSelection().addRange(selected);
 }
};

// Ví dụ
copyToClipboard('Chuỗi ví dụ'); // 'Chuỗi ví dụ' đã được copy vào clipboard.

23. Làm thế nào để biết tab của trình duyệt của trang có đang được focus?

const isBrowserTabFocused = () => !document.hidden;

// Ví dụ
isBrowserTabFocused(); // true

24. Làm thế nào để tạo một thư mục nếu nó không tồn tại?

const fs = require('fs');
const createDirIfNotExists = dir => (!fs.existsSync(dir) ? fs.mkdirSync(dir) : undefined);

// Ví dụ
createDirIfNotExists('test'); // Tạo thư mục 'test', nếu nó không tồn tại

Trên đây là 24 Đoạn code Javascript mà bạn sẽ thường xuyên bắt gặp khi làm dự án lập trình web.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *